PakkettenAanmeldenOver DumoVragen
Rijschool Dumo
Voor auto rijlessen in en om Tilburg

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool

1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet RijonderrichtMotorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

1.2
Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je deexamenkosten betaald hebt.

1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4
De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5
De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval,weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan inzo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1
Om lessen te volgen moet je minimaal16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd eenlegitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijsles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychischetoestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Dumo.

2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft Rijschool Dumo het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van les gelden.

2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft Rijschool Dumo het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Wijze van betaling

3.1
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is.

3.3
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgendeprocedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een factuur van de achterstand.

b. Rijschool Dumo heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimumvan €13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag Rijschool Dumo rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Rijschool Dumo een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

3.5
Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijsgehad.

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Rijschool Dumo heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1
De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Dumo (zie artikel 2.5).

b. Rijschool Dumo sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken

6.1
Rijschool Dumo kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten

7.1
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring

8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. Rijschool Dumo kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Dumo draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onderinvloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Rijschool Dumo op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2
Rijschool Dumo zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt,kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 Privacy

9.1
Bij het aanmelden voor rijlessen vragen wij om de volgende gegevens; voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats, mobiel nummer en geboortedatum. Deze gegevens gebruiken wij alleen om contact met je op te nemen i.v.m. de mogelijkheden voor rijlessen.

9.2
Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Je persoonsgegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna verwijderd.